Skip to content

Lars Nyberg: Uttalande vid presskonferens efter Uppdrag granskning om Telia

Om

Talare

Lars Nyberg
Företagsledare

Datum

Tal

Det är grova anklagelser som nu riktats mot TeliaSonera. Jag känner mig övertygad om att TeliaSonera inte har mutat någon och inte deltagit i någon penningtvätt. Vi investerade i tillgångar som är nödvändig för att bedriva telekomverksamhet. Vi betalade 2,3 miljarder kronor för tillgångar som idag är värd åtminstone dubbelt så mycket eftersom vi har gått från 400 000 abonnenter till 9 miljoner på fem år. De 2,3 miljarderna är alltså en investering, inte en muta. TeliaSonera betalade köpeskillingen till konto tillhörande företaget Takilant, som ägdes av tillgångarna.  Takilant är ett företag som fanns sedan flera år tidigare och som fortfarande finns idag.  Eftersom vi betalat pengarna till den som ägde tillgångarna har vi inte deltagit i någon penningtvätt.

De anklagelser om mutor och penningtvätt som riktas mot TeliaSonera i Uppdrag Granskning är dock så allvarliga att jag kommer att initiera en extern granskning för att fastställa om det finns någon grund för anklagelserna. Den undersökningen ska vara klar före årsskiftet. Jag är bekymrad över utvecklingen i Uzbekistan, både vad gäller det affärsmässiga klimatet och när det gäller mänskliga rättigheter. För några månader sedan förlorade den största operatören i landet sin licens. Åklagarmyndigheten i Uzbekistan har kommunicerat att MTS har brutit mot lagar och regler och att de därför förlorade licensen. I dagarna beslagtogs också bolagets tillgångar. Det är en mardröm för en teleoperatör. Det innebär att Uzbekistan sedan en tid tillbaka är på min observationslista.

Om man tittar på den här affären som beslutades för fem år sedan kan man ställa sig frågan om vi hade tagit ett annat beslut idag?
Kanske. Vi hade i alla fall gjort en mer omfattande och kritisk analys av riskerna innan beslutet fattades. För att ta ett närliggande exempel tittade vi för två år sedan på möjligheten att etablera oss i Burma, men konstaterade då att riskerna var för stora. Nu har det skett en mycket positiv utveckling i landet, så frågan kommer säkert att komma upp igen. Då får vi göra en ny analys av risker och möjligheter.

Vi följer noga både den affärsmässiga och politiska utvecklingen i Uzbekistan och vad den svenska regeringen, EU och FN gör för bedömningar. Med detta sagt vill jag påminna om vad jag sade i samband med vårt ägarmöte den 23:e augusti. Då klargjorde jag att TeliaSonera löpande kommer att göra en bedömning av de kommersiella och hållbarhetsmässiga förutsättningarna i varje enskilt land.
Den finansiella potentialen och hur vi genom vår närvaro bidrar positivt till utvecklingen i ett land är viktiga komponenter. Vi tar också hänsyn till landets legala struktur, förekomsten av korruption, arbetsförhållanden, miljöpåverkan och om TeliaSoneras närvaro på ett oacceptabelt sätt bidrar till brott mot mänskliga rättigheter. Utifrån en långsiktig helhetsbedömning, kan beslutet bli att TeliaSonera lämnar en marknad. 

Taggar