Skip to content

Fredrik Reinfeldt: Regeringsförklaringen 6 oktober 2006

Om

Talare

Fredrik Reinfeldt
Statsminister

Datum

Plats

Riksdagshuset, Stockholm

Omständigheter

Regeringsförklaringen lästes upp av statsminister Fredrik Reinfeldt inför Sveriges riksdag den 6 oktober 2006, och markerade tillträdandet av Regeringen Reinfeldt.

Tal

Fru/Herr talman,
Partierna i Allians för Sverige, Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna, har enats om att bilda en regering för att förnya Sverige.
Allians för Sverige har vunnit väljarnas förtroende för att genomföra den politik som lagts fast i Bankerydsuppgörelsen, i den gemensamma ekonomiska politik som presenterades i riksdagen i våras och i det politiska program vi enades om i Alliansens valmanifest.
Valresultatet har för första gången på 25 år lagt grunden för en stabil majoritetsregering. Svenska folket har givit regeringen ett tydligt mandat. Allians för Sverige är en allians för hela Sverige. Vi avser att föra en politik för hela vårt land och i hela folkets intresse. När det är möjligt kommer vi att söka bredast möjliga förankring i riksdagen, och vi söker ett gott samarbete med alla de som vill bidra till ett bättre Sverige. Vi kommer att vara en öppen regering som lyssnar på alla medborgare.
Regeringen ser ett antal större uppgifter framför sig.
Fler människor som kan och vill arbeta ska också ha möjligheter att försörja sig genom eget arbete, och få uppleva arbetsglädje och arbetsgemenskap under trygga villkor. Regeringens övergripande mål är att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag och att därigenom bryta utanförskapet.
Fler svenskar skall ges möjligheter att förverkliga sina drömmar och ambitioner genom att starta och driva företag. Entreprenörskap och företagande är avgörande för att öka sysselsättningen, för att lägga grunden för utvecklingskraft i hela Sverige och för att stärka Sveriges ställning i världen.
Fler svenskar ska få vara med och bidra. Sverige ska vara ett land som håller ihop, där de sociala och regionala klyftorna minskar. Jämställdheten mellan kvinnor och män ska förbättras. Mångfalden i samhället ska tas tillvara. Sammanhållning mellan olika grupper ska öka, och de civila gemenskaperna stärkas. Regeringen strävar efter ett inkluderande samhälle där varje människas okränkbara värde respekteras. Ung som gammal. Här i landet född och uppvuxen som nyinflyttad. Kvinna som man.
Fler elever skall lämna skolan med kunskaper och förutsättningar för att tryggt kunna fungera som medborgare och i arbetslivet. Genom att sätta kunskap i centrum och satsa på kvalitet skall resultaten i den svenska skolan förbättras. Sverige skall stå starkt som forskningsnation.
Enskilda och familjer skall uppleva att deras möjligheter att påverka sin vardag har ökat. Regeringen avser att öka tillgängligheten, kvaliteten och valfriheten inom sjukvården, äldreomsorgen och andra välfärdsområden. Vi vill säkra en solidariskt finansierad välfärd för alla.
Viktiga steg skall tas för att möta framtidens miljöproblem. Klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen. Regeringen skall lägga stor kraft på att säkerställa Östersjön och Västerhavet som levande hav. Miljöfrågorna är avgörande för utvecklingskraften i Sverige.
Sverige skall föra en mer aktiv utrikespolitik och ta ett större ansvar för mänskliga rättigheter, frihet, säkerhet, demokrati, välstånd och hållbar utveckling i världen.
Sverige ska vara en aktiv och pådrivande kraft i Europeiska unionen.

En fri ekonomi hämtar sin kraft i människors fria val och frivilliga samarbete. Samhällets utveckling är beroende av människors vilja att arbeta, förmåga att ta ansvar, uppfinningsrikedom, företagsamhet och deras mod att investera i framtiden.
Över en miljon människor står utanför arbetsmarknaden. Trots stark tillväxt råder det massarbetslöshet. För unga människor är situationen särskilt problematisk. Utanförskapets utmaning förstärks av den demografiska utvecklingen.
Sverige behöver ett kraftfullt program för fler jobb i hela Sverige, som gör det mer lönsamt att arbeta och enklare att anställa. Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas och en ökad arbetsinsats eller ett större ansvarstagande belönas. Matchningen mellan arbetssökande och lediga platser måste förbättras. Det måste också bli enklare att anställa. Höga skatter, krångliga regler och omfattande åtaganden gör att arbetsgivare drar sig för att anställa.
Sverige står inför stora framtidsutmaningar. Globaliseringens tuffare konkurrens innebär att risken för jobbflykt ökar. Den demografiska utvecklingen innebär allt fler som behöver vård och omsorg, och en allt mindre andel av befolkningen i arbetsför ålder. Ett globaliseringsråd kommer att tillsättas för en allsidig belysning och samhällsdebatt om de förändringar som Sverige möter. Behovet av att forma en modern och flexibel arbetsmarknad som tryggar jobb och ger förutsättningar för nya jobb och utvecklad välfärd i Sverige kommer att belysas.
Genom att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften, och skapa bättre förutsättningar för investeringar och innovationer, kan tillväxtpotentialen i hela landet stärkas. Tillgång till samhällsservice och väl fungerande kommunikationer över hela landet är viktigt. Regeringen kommer utarbeta en nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.
Regeringen kommer att verka för nya finansieringslösningar för infrastrukturen. En särskild förhandlingsman för Stockholmsregionen utses.
 Det är av avgörande vikt att upprätthålla uthålliga offentliga finanser. Målet för finanspolitiken bör vara att minska den offentliga skuldsättningen. Det målet skall nås genom att upprätthålla ett överskott i de offentliga finanserna som motsvarar 2 procent av BNP i genomsnitt över konjunkturcykeln.
 I Bankerydsuppgörelsen och i valmanifestet presenterades huvuddragen i Alliansregeringens program. Ambitionen är att detta program nu skall genomföras. Bryts den starka ekonomiska utvecklingen hotas jobben. Därför skall överskottsmål och utgiftstak försvaras. Under den kommande mandatperioden kommer varje reform att prövas mot vad samhällsekonomin tål och målet om full sysselsättning. Utrymmet för ekonomiska reformer under den kommande mandatperioden kommer bl.a. att vara beroende av hur många som kommer tillbaka i arbete. Det kan visa sig nödvändigt att skjuta på reformer eller att tillföra ytterligare finansiering.
Alliansen har presenterat ett brett program för att skapa fler jobb och fler företag. Därmed säkras välfärden.
För det första föreslår vi reformer som gör det mer lönsamt att arbeta. En stor inkomstskattereform ska genomföras, där tyngdpunkten ligger på att minska tröskel- och marginaleffekterna för låg- och medelinkomsttagare. Ett särskilt jobbavdrag införs som innebär skattesänkningar på minst 45 miljarder kronor. I ett första steg sänks inkomstskatterna med i storleksordningen 37 miljarder kronor under 2007. Resterande del, som uppgår till ca 8 miljarder, genomförs i ett andra steg när ett ekonomiskt utrymme föreligger.
De tillväxt- och sysselsättningseffekter som regeringens politik medför skall i första hand användas för att sänka inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare. Jobbavdraget bidrar främst till att sänka trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. På sikt bör ytterligare skatteförändringar för låg- och medelinkomsttagare genomföras, som gör att det lönar sig bättre att gå från deltid till heltid eller att ta på sig mer ansvarsfulla arbetsuppgifter.
Arbetslinjen skall tydliggöras i arbetslöshetsförsäkringen. Att det finns en ersättning vid tillfälliga perioder av arbetslöshet bidrar till att människor blir tryggare och vågar pröva nya arbeten. Regeringen avser att tydliggöra arbetslinjen i a-kassan genom att förändra ersättning och villkor i försäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen skall bli obligatorisk och omfatta alla som förvärvsarbetar. Det bör vidtas åtgärder för att säkra att de som är arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Vi kommer att presentera förslag om att öka egenfinansieringen i arbetslöshetsförsäkringen.
 Sjukförsäkringen skall ha som mål att bevara tryggheten för den som drabbas av sjukdom eller gör sig illa. Samtidigt skall den ge motiv och möjlighet att återgå till arbete. Det gäller dels att förbättra möjligheterna till vård och rehabilitering, dels att motverka överutnyttjande av försäkringen. Ett nytt mål om att hjälpa sjukskrivna tillbaka till jobb skall införas i sjukförsäkringen.
Det är vår bedömning att ersättningen i sjukförsäkringen kan bevaras på den nuvarande nivån också framöver. Vi avser att återställa taket i sjukförsäkringen till 7,5 basbelopp och att förändra beräkningen av den inkomst som skall ligga till grund för sjuklön och sjukpenning. Samma beräkningsgrund skall gälla även i föräldraförsäkringen och den tillfälliga föräldraförsäkringen.
Pensionsreformen mellan allianspartierna och socialdemokraterna är viktig för Sverige och ligger fast. Det finns ett behov av att på motsvarande sätt reformera andra delar av socialförsäkringssystemet för att uppmuntra till arbete och öka stabiliteten i de offentliga finanserna. Regeringen kommer att tillsätta en utredning i syfte att förbereda en sådan reform med bredast möjliga förankring.
Vi anser att statens kostnader för trafikskadades sjukpenning och sjukersättning skall överföras till trafikförsäkringen. Syftet med reformen är ökad trafiksäkerhet, förbättrad rehabilitering och minskade skadekostnader.
För det andra föreslår vi en rad reformer som gör det enklare och mindre kostsamt att anställa. Möjligheterna till visstidsanställningar vidgas för att öppna bredare vägar in på arbetsmarknaden. Nystartsjobb införs för att ge en ny chans för dem som under lång tid varit utanför arbetsmarknaden. Regeringens avsikt är att arbetsgivaravgifterna slopas för delar av tjänstesektorn. Skatten på hushållstjänster sänks. Svenska småföretagare är nyckeln till att klara välfärden framöver.
En särskild satsning görs för att få bukt med ungdomsarbetslösheten. Regeringen vill minska kostnaderna för att anställa ungdomar genom att halvera arbetsgivaravgifterna för unga. Denna skatterabatt kan användas tillsammans med våra andra sänkningar av arbetsgivaravgifter i tjänstesektorn och nystartsjobben.
Arbetsmarknadsverket skall reformeras från grunden. Verksamheten skall styras av klara och entydiga mål och utformas oberoende av dagspolitiska hänsyn. Arbetsförmedlingarnas arbete skall inriktas på att göra det lättare för arbetslösa att söka arbete. Arbetsförmedlingen måste möta upp med ökade resurser på matchning. Varje arbetssökande bör på sikt få en personlig coach och individuella handlingsplaner skräddarsys. Möjligheterna för fler aktörer att tillhandahålla utbildning eller förmedlingstjänster inom arbetsmarknadspolitiken bör vidgas.
Arbetsmarknadspolitikens omfattning måste reduceras. Antalet personer i åtgärder kommer att reduceras, systemet med friår avvecklas och plusjobben fasas ut. Alliansens förslag om nystartsjobb och om nedsatta arbetsgivaravgifter för anställningar i tjänstesektorn är mer effektiva och träffsäkra åtgärder.
För det tredje föreslår vi en rad åtgärder som förbättrar Sveriges företagsklimat och gör det mer lönsamt att driva företag. Beskattningen av fåmansbolag, de s.k. 3:12-reglerna, reformeras ytterligare. Förmögenhetsskatten halveras i ett första steg och skall därefter avskaffas. Arbetsgivarnas sjuklöneansvar efter andra sjukveckan avskaffas och ett statligt kreditgarantisystem för små och medelstora företag införs. Vi avser att återkomma med förslag om lättnader i form av uppskjuten reavinst och riskkapitalavdrag. Förslag kommer också att läggas om återställd förmånsrätt och förändrad konkurslagstiftning. Den sociala tryggheten för företagare förbättras, reglerna för skattetillägg görs mer rättssäkra och kravet på flera uppdragsgivare för att få f-skattesedel avskaffas. Regelbördan lättas.
De åtgärder vi föreslår kommer att förbättra företagsklimatet och bidra till högre sysselsättning. Därmed kommer också de offentliga finanserna att förstärkas. Ytterligare åtgärder för att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och tillväxt måste genomföras. Därför är såväl ytterligare sänkningar av inkomstskatterna, t.ex. att avskaffa värnskatten, som förbättringar av företagsbeskattningen och andra åtgärder för att stärka företagsklimatet angelägna.
Den statliga fastighetsskatten skall avskaffas. Dess konstruktion gör att den stiger på ett sätt som är omöjligt att förutse och uppfattas som djupt orättvist. I ett första steg fryses taxeringsvärdena och ett tak i beskattningen införs. För flerbostadshus fryses taxeringsvärdena och skattesatsen sänks. Därefter ersätts den statliga fastighetsskatten med en låg kommunal avgift. En mindre höjning av reavinstskatten kan också utgöra en del av finansieringen. Borttagandet av den statliga fastighetsskatten finansieras på ett ansvarsfullt sätt.
Vi slår vakt om den svenska modellen. Förhållandena på arbetsmarknaden skall i första hand regleras i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Ordningen med kollektivavtal ska bevaras. Det är viktigt att företag kan drivas under stabila förhållanden och att arbetstagarna har trygga villkor.
 Arbetsmarknadens parter har under det senaste decenniet tagit ett brett ansvar för lönebildningen. Stabiliteten på arbetsmarknaden har gjort att företagens konkurrenskraft har stärkts och visar att den svenska arbetsmarknadsmodellen står stark inför framtiden.

Aldrig tidigare har så många människor lyfts ur fattigdom. Friheten och demokratin erövrar ny mark. Den globala ekonomin och handeln växer starkare än på många decennier. Sverige har allt att vinna på denna globalisering.
Sveriges utrikespolitik ska förena engagemanget för internationellt samarbete med en tydlig röst för demokrati och de mänskliga rättigheterna. Ambitionen skall vara klar: Sverige ska bättre bidra till frihet, säkerhet, demokrati, välstånd och hållbar utveckling i världen.
Norden och Östersjöregionen skall vara Europas starkaste tillväxtområde. Alla möjligheter att stärka samarbetet bör utnyttjas. Barentssamarbetet vidareutvecklas.
EU behöver en långsiktig strategi för samarbetet och relationerna med Ryssland. Ukrainas strategiska betydelse för vår del av Europa får inte underskattas.
Sverige skall tydligt och klart tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet. Regeringen vill verka för en Europeisk union som är öppen, effektiv och dynamisk. Utvidgningen är en av EU-samarbetets största framgångar. Regeringen kommer att agera pådrivande för en fortsatt utvidgning. Regeringen avser omgående inleda diskussioner och förberedelser inför Sveriges ordförandeskap i den Europeiska unionen år 2009.
Hoten från den internationella terrorismen, den växande organiserade brottsligheten, spridningen av massförstörelsevapen, söndrande stater samt nationella konflikter kan bara mötas genom ett starkare internationellt samarbete.
Europas roll är avgörande för att hantera internationella utmaningar. Vi vill se ett starkare Europa som träder fram som en fredens, frihetens och försoningens röst också i de delar av världen som präglas av krig och konflikter. Att bidra till att överbrygga konflikterna i Mellanöstern måste vara en av den Europeiska unionens viktigaste uppgifter under de kommande åren. En framtida lösning av konflikten mellan israeler och palestinier måste bygga på en tvåstatslösning där båda parter kan leva inom säkra och erkända gränser.
Sverige bör verka för att den transatlantiska länken stärks.
Sverige bör stärka relationerna med Asien, inte minst med dess stora och växande ekonomier.
Krisen i Darfur är en av vår tids största humanitära katastrofer. Det internationella samfundet måste göra ytterligare ansträngningar så att övergreppen mot civilbefolkningen upphör och konflikten får ett slut.
Sveriges starka stöd för FN skall fortsätta. Internationell rätt och respekt för de mänskliga rättigheterna skall vara hörnstenar i svensk utrikespolitik.
I stora delar av världen utsätts HBT-personer för brutalt förtryck. Det är angeläget att stärka FN:s arbete mot detta. Respekten för de mänskliga rättigheterna skall vara universell.
Utvecklingen och utformningen av vår säkerhetspolitik måste fortsatt ske i brett nationellt samförstånd. Sverige är militärt alliansfritt. Vårt lands framtida säkerhet bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Regeringen fäster vikt vid EU:s gemensamma säkerhetsstrategi.
Efterfrågan från FN, EU och Nato på Sveriges medverkan i internationella insatser har aldrig varit större. Sverige bör ha ökade möjligheter att delta i olika internationella fredsinsatser.
Fattigdomen kan utrotas och epidemier trängas tillbaka , men då krävs det att fattigdomsbekämpningen organiseras på ett långt bredare sätt, att den samlade internationella biståndsnivån höjs, att biståndet effektiviseras, att marknadsekonomin utvecklas och att skadlig protektionism undanröjs.
Sverige bör ta internationella initiativ som höjer ambitionen när det gäller fattigdomsbekämpningen inte minst i Afrika. Det svenska biståndet ligger kvar på en hög nivå, och kombineras med en samlad politik för global utveckling som inkluderar alla politikområden. Miljö- och energifrågorna måste få större utrymme i utvecklingssamarbetet.
Arbetet för att stärka demokrati ges starkare prioritet. Särskilda insatser görs för att främja demokrati i diktaturer som Kuba och Vitryssland.

Jämställdheten i Sverige har förbättrats, men kvinnor och män har fortfarande inte lika möjligheter. Ett aktivt jämställdhetsarbete kommer att prägla regeringens arbete.
Kvinnor och män skall ha lika möjligheter att utvecklas. Regeringen kommer motverka och förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser ur ett könsperspektiv. När män och kvinnor delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett bättre samhälle.
Både kvinnor och män skall kunna kombinera familjeliv med arbetsliv, och få vardagspusslet att gå ihop. Regeringen återkommer med förslag som ökar möjligheterna att välja barnomsorg, och förbättrar möjligheterna att köpa tjänster som underlättar vardagen.
Mer än varannan kvinna arbetar i den offentliga sektorn. Sänkt skatt på låga och normala inkomster ger många lågavlönade kvinnor i offentlig sektor mer pengar att röra sig med. Offentliga arbetsgivare har ett ansvar för att garantera kvinnor bra arbetsvillkor och motverka osakliga löneskillnader. Arbetet med att förebygga och minska ohälsan i offentlig sektor måste intensifieras.
Regeringen kommer öka utrymmet för enskilda initiativ och eget företagande inom välfärdsområdet. Fler arbetsgivare att välja på kommer lägga grunden för bättre arbetsvillkor och bättre löneutveckling också i offentlig sektor. Fler och bättre karriärvägar i offentlig sektor behöver utvecklas
 .
 Kvinnors möjligheter att starta och driva företag skall förbättras, och hinder som försvårar kvinnors företagande ska rivas. Tydliga förutsättningar som leder till att fler kvinnor kan och vågar ta steget att starta eget skall ges. Regeringen kommer utforma och genomföra ett program för att öka kvinnors företagande. Forskningen kring kvinnors företagande skall fortsätta.
Kvinnor skall kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och brott. Att bekämpa hedersrelaterat våld och ge stöd åt dem som utsätts ska vara högprioriterat. Kunskaperna hos polis och andra myndigheter måste öka så att rätt insatser kan sättas in i tid. Hotade kvinnor skall skyddas, och utsatta kvinnors ekonomiska trygghet säkras. En handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor kommer att utarbetas.

Sverige skall ha en human flyktingpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Rätten till asyl skall värnas och den utveckling vi ser i Europa, mot mer av stängda gränser, skall motverkas.
Var femte person som bor i Sverige har utländsk bakgrund. Vi vill leva i ett öppet samhälle som präglas av gemenskap och mångfald, där alla har samma möjligheter.
Svensk integrationspolitik har misslyckats. Alltför många står utanför samhällslivet och arbetsmarknaden. Svenskundervisningen för nyanlända invandrare uppvisar dåliga resultat, och många deltar inte i utbildningen. Klyftorna vidgas socialt och ekonomiskt.
En genomgående linje i regeringens integrationspolitik kommer att vara att riva hinder och öppna möjligheter. Invandrade personer skall respekteras som individer och inte betraktas som ett homogent kollektiv. Utöver den första tiden i Sverige behövs det ingen särpolitik för invandrare, utan en politik som frigör människors inneboende kraft och bryter det utanförskap som har fått fotfäste i Sverige.
De bästa vägarna till integration är arbete och språkkunskaper. Därför måste integrationen på arbetsmarknaden och språkutbildningen förbättras. Diskriminering motverkas och kompetensbedömningar underlättas.
En avgörande faktor för att hantera framtidens utmaningar när det gäller exempelvis demografi är att förbättra integrationen i det svenska samhället och öka möjligheterna till rörlighet över gränserna. Vi måste dra lärdomar av andra länders integrationsarbete, bl.a. språkkunskapernas betydelse för medborgarskap och värdet av en blandad arbetskrafts- och flyktinginvandring för att underlätta en fungerande integration i Sverige.
För att bryta boendesegregationen bör bostadsrättsombildning i storstädernas förorter underlättas och hyresboendet utvecklas.
Krafttag måste tas i kampen mot den etniska bortsorteringen på den svenska arbetsmarknaden. Det kräver en tydlig, effektiv och samlad lagstiftning mot diskriminering. En gemensam ombudsmannaorganisation skall införas.

Familjen är en grundläggande gemenskap i samhället. I den lilla grupp som familjen är får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar.
En modern familjepolitik utgår från att familjer är olika, har olika önskemål och behov, och är lika mycket värda. Föräldrarna ­ som känner sina barn bäst ­ ska ges ökade förutsättningar att välja den typ av förskola och barnomsorg som är lämplig för just deras barn, i just deras situation.
En ny familjepolitik genomförs för valfrihet, ökad jämställdhet, större mångfald i förskolan och barnomsorgen och mer tid med barnen.
En barnomsorgspeng införs som ger föräldrarna ökad valfrihet att själva välja barnomsorg. Kommunernas skyldighet att erbjuda barnomsorg kvarstår och möjligheten att upprätthålla barnomsorgsgarantin förstärks genom ett resurstillskott. Den nu gällande maxtaxan bibehålls. Maxtaxan på fritidshem kommer att sänkas.
En jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen införs som förbättrar förutsättningarna för jämställdhet mellan kvinnor och män i ansvaret för hem och barn, i uttaget av föräldraförsäkringen och i deltagande i arbetslivet. Föräldraförsäkringen som den nu är utformad vad gäller längd, antal pappamånader och tak ligger fast.
Den allmänna förskolan byggs ut också för treåringar. Det pedagogiska uppdraget i förskolan stärks i takt med barnens utveckling.
En möjlighet ges för de kommuner som vill att införa ett vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget ger en reell möjlighet för föräldrar som önskar vara hemma något längre än vad föräldraförsäkringen medger, eller som vill korta sin arbetstid under småbarnsåren.

Ökade kunskaper får såväl enskilda som samhället att växa. Att satsa på kunskap är att investera i Sveriges framtid, i en värld där konkurrensen mellan länder och regioner blir allt större. Skolan spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. Varje barn har rätt att få de verktyg och värderingar som behövs för att utforska sin omvärld och möta samhällets krav. En förnyad utbildningspolitik kommer att respektera elevers olikheter och möta varje elev utifrån dennes behov.
Skolans huvuduppgift skall vara att förmedla kunskaper. Alla barn skall ges förutsättningar att nå de grundläggande målen i alla ämnen.
Fristående skolor är en självklar del av det svenska skolväsendet. Villkoren för de kommunala och fristående skolorna ska vara lika och alla barn och föräldrar ska ha möjlighet att välja mellan olika skolformer. Tätare och förbättrade statliga utvärderingar ska genomföras av varje skolas kvalitet.
Ingen elev ska kunna halka efter utan att det tidigt uppmärksammas av skolan. Informationen till föräldrar och elever om elevens skolresultat skall därför förtydligas. Betyg skall ges i fler steg än idag, och från årskurs sex. Kommuner och enskilda skolor skall få större frihet att utforma skriftlig information av olika slag om elevernas resultat och uppförande i skolan.
Stöd till elever med studiesvårigheter skall sättas in tidigare än idag. En ny speciallärarutbildning kommer att utformas i syfte att ytterligare stärka stödet till elever i behov av särskilt stöd.
En matematik- och NO-satsning kommer att genomföras i grund- och gymnasieskolan. En satsning kommer också att genomföras för att garantera att alla elever får stöd att lära sig läsa, räkna och skriva de första skolåren.
Gymnasieskolan är i behov av en större reformering. Både ungdomar och samhället är betjänta av att det både finns utbildningar med en tydlig studieförberedande inriktning och med en tydlig yrkesinriktning. Elever på gymnasiets yrkes- och lärlingsutbildningar skall själva kunna få välja om de vill läsa in teoretisk högskolebehörighet.
Alla har rätt till en trygg skolmiljö. Kränkningar ska aldrig accepteras. Arbetet med skolans fastslagna värdegrund måste utvecklas, stärkas och utvärderas. Samarbetet mellan hem och skola utvecklas.
Riksdagen kommer att föreläggas förslag till en ny skollag. Behörighetsreglerna för läraryrket förtydligas. Någon form av lärarauktorisation införs. Skolans disciplinära befogenheter förtydligas och utvidgas.
Läraryrket är ett av landets viktigaste yrken. Lärarutbildningen ses över i syfte att höja kvaliteten. Kvalificerad fortbildning av lärare förstärks.
 Under många år har fokus inom politiken för högre utbildning legat på kvantitativ utbyggnad. Den nya regeringens perspektiv kommer nu i stället att vara kvalitativ utveckling. Lärosätenas styrelser avpolitiseras.
En forskning i världsklass är avgörande för Sveriges och Europas konkurrensmöjligheter. De ekonomiska ramarna för forskning ökas, utöver tidigare riksdagsbeslut, under mandatperioden. En ökad andel av forskningsresurserna skall fördelas genom fakultetsanslag till framstående forskningsmiljöer.

Den som behöver vård och omsorg skall kunna vara trygg i att den finns när man behöver den. Välfärden skall vara gemensamt finansierad och fördelas efter behov Patienternas valfrihet skall öka och personalens engagemang skall tas till vara. De som inte alltid kan föra sin egen talan skall särskilt värnas.
Trygghet, tillgänglighet och en helhetssyn på patientens behov skall prioriteras i hela vårdkedjan. Patienten skall ha rätt att välja såväl läkare, vårdenhet som tidpunkt för behandling. Vårdgivare skall ha en skyldighet att upplysa patienten om var i landet det är kortast kö och erbjuda vård där.
Vården tillförs resurser så att vårdköerna kan betas av och vårdgarantin börja fungera. Patienterna skall ges laglig rätt att gå till annan vårdgivare om garantitiden inte kan hållas, så länge behandlingen omfattas av det offentliga vårdåtagandet. Öppna kvalitetsjämförelser med rapportskyldighet införs för vårdenheter och äldreboenden. En oberoende granskningsmyndighet inrättas.
De skillnader som finns inom vården gällande behandling och bemötande av män och kvinnor måste upphöra. Behandlingsmetoder, läkemedel, diagnostik och forskning skall anpassas utifrån både kvinnors och mäns villkor.
För äldre och multisjuka med ett stort och sammansatt vårdbehov behövs mer av helhetssyn. Patienten kommer att ges möjlighet till en fast vårdkontakt som vårdar eller vid behov lotsar patienten genom vårdkedjan. Ersättningssystemen skall premiera vårdpersonal som tar helhetsansvar.
Fler aktörer skall uppmuntras att bidra till en utveckling av vården och omsorgen. Lika villkor skall gälla för privata, ideella, kooperativa och offentliga aktörer. Anställda i vården skall kunna få stöd att ta över en verksamhet.
Möjligheten att komma tillbaka till arbetslivet skall öka genom aktiv och snabb rehabilitering. Alla sjukskrivna får en personlig koordinator och en rehabiliteringsutredning genomförs inom fyra veckor. Rätten till rehabilitering skall lagfästas och skyldigheten att delta preciseras. Den finansiella samordningen skall göras flexibel och kunna anpassas efter lokala förhållanden.
Vi har en glädjande utveckling som innebär att vi både lever och är friska allt längre. Alla har rätt till en trygg och innehållsrik ålderdom. Men också till att träffa sina egna val. Den som vill ska uppmuntras att jobba vidare. Seniorernas kunnande och erfarenheter är en resurs i arbetslivet och för hela samhället. Regeringen avser att förbättra de ekonomiska villkoren för de sämst ställda pensionärerna.
Alla skall garanteras en trygg och värdig äldreomsorg. Resurser tillförs för att förbättra det medicinska omhändertagandet och det sociala innehållet i äldreomsorgen. Ett Fritt Val skall införas för särskilt boende och hemtjänstinsatser. De anhöriga ­ som idag tar ett allt större ansvar för de äldres behov av vård och omsorg ­ skall få bättre stöd, tydliggjort i lag.
Äldreomsorgen måste bedrivas med respekt för människovärdet. Ingen skall behöva dö i ensamhet. En värdighetsgaranti införs för att säkra miniminivåer inom äldreomsorgen som aldrig får underskridas.
Den stora bristen på äldreboendeplatser som medfört att många saknar ett fullgott medicinskt omhändertagande, eller känner sig ensamma och isolerade, måste avhjälpas. Ett investeringsstöd kommer att införas för att öka platserna i särskilt boende för äldre. Ambitionen är att införa en boendegaranti så att den enskilde, över en viss ålder, själv får möjlighet att avgöra när det är dags att flytta till ett äldreboende.
Den psykiatriska vårdens organisation ses över och nya resurser tillförs. Barn- och ungdomspsykiatrin prioriteras och en vårdgaranti på en månad för utredning införs. Missbruksenheter och psykiatriska akutmottagningar skall inte kunna neka patienter med dubbeldiagnoser vård. Patienter som kan bli farliga – för sig själva eller andra – skall snabbt kunna flyttas till sluten tvångsvård om de inte följer ordinerad behandling.
En tandvårdsreform genomförs som omfattar ett högkostnadsskydd och en tandvårdscheck. En ytterligare satsning kommer att genomföras riktad till dem som p.g.a. långvarig sjukdom eller funktionshinder inte själva kan påverka sin tandstatus.
Möjligheten för funktionshindrade att välja boende och hjälpmedel skall öka. Hinder för deltagande i arbetslivet skall undanröjas. En möjlighet att få lönebidrag p.g.a. nedsatt arbetsfunktion också i eget företag införs. De som inte kan delta på den reguljära arbetsmarknaden skall erbjudas meningsfull sysselsättning med stor valfrihet.
Hälsopolitiken måste skapa förutsättningar för goda hälsovillkor i hela befolkningen, men också för att individen ska kunna ta ansvar för sin egen hälsoutveckling. Att ge förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa är särskilt angeläget för barn och unga. Föräldrastöd skall erbjudas kontinuerligt under barnets hela uppväxt. Elevhälsan skall stärkas med tydliga krav i skollagen om att främja fysisk och psykisk hälsa.
Att minska alkoholkonsumtionen är angeläget, inte minst eftersom den ofta bidrar till våldsbrott och övergrepp. En minskad alkoholkonsumtion förbättrar folkhälsan och minskar många sociala problem. Sverige skall också arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU.

Rättsväsendet måste komma närmare människorna. En synlig och närvarande polis i hela landet är viktigt för att öka tryggheten. Ambitionen är att öka antalet poliser till 20 000.
Fler brott måste klaras upp. Polisen skall bättre förebygga, utreda och klara upp brott och stå till medborgarnas tjänst. Huvudregeln skall vara att alla brott utreds oavsett gärningsmannens ålder. Brottsoffer skall mötas med medkännande och professionalism av alla myndigheter.
Med tidiga och tydliga åtgärder mot ungdomsbrottslighet idag motverkas grov brottslighet imorgon.
Föräldrar har ansvar för att förmedla normer och värderingar till sina barn. En trygg uppväxt är den mest effektiva brottsförebyggande insatsen. 
Föräldrar är och skall vara skadeståndsskyldiga om de avsiktligt eller av oaktsamhet brister i sin uppsikt över barnet.
Kriminalvården står inför stora utmaningar. Verkställighet av påföljder i frivård och fängelse måste hålla hög kvalitet, och skall användas för att ge de intagna möjlighet att avbryta en kriminell livsstil och drogmissbruk.
Män som misshandlar kvinnor skall få hjälp att bryta destruktiva beteenden, genom adekvat vård och behandling. Intagna som är psykiskt sjuka, skyldiga till sexualbrott eller missbrukare av droger och alkohol skall ges bättre behandling och rehabilitering.
Påföljdssystemet skall reformeras i syfte att öka rättssäkerheten och stärka rättstryggheten för allmänheten. Vid grova brott och återfall skall straffen i större utsträckning ligga i den övre delen av straffskalan, medan det ter sig naturligt att straffen vid mildrande omständigheter ligger i den nedre. Regeringen vill skärpa straffen för misshandel och grov misshandel, våldtäkt och grov våldtäkt, rån och grovt rån samt grov kvinnofridskränkning.
Möjligheten att införa en lagstadgad skyldighet för var och en att efter förmåga ingripa när någon är i nöd, ibland kallat en civilkuragelag, skall utredas.
Sverige skall kraftfullt bekämpa grov, gränsöverskridande kriminalitet som handel med människor, vapen och narkotika liksom terrorism. Den brottslighet som riktar sig mot viktiga samhällsfunktioner skall bekämpas. Den personliga integriteten ska skyddas, och oskyldigas rätt värnas i all lagstiftning.
 För att komma åt den avancerade kriminaliteten bör polisen få möjlighet till buggning. Ett beslut om buggning skall föregås av omsorgsfulla överväganden, och stor hänsyn skall tas till den personliga integriteten.
Terrorism skall förebyggas och vi skall göra vårt yttersta för att förhindra att attentat genomförs i vårt land. Sverige skall fördjupa samarbetet inom EU och samverka globalt för att bekämpa terrorismen. De brottsbekämpande myndigheternas arbete skall stärkas genom ökad samordning, både vad gäller operativ verksamhet och underrättelsearbete. Sverige skall ha en effektiv krisorganisation för att hantera allvarliga nationella kriser.

De globala miljöutmaningarna och klimatförändringarna påverkar livsförutsättningarna i hela världen och måste få större uppmärksamhet.
Miljöutmaningarna skall nyttjas som en ekonomisk hävstång. Grön teknik kommer att efterfrågas när energi- och transportsystem ställs om. Behovet av teknik med minimal miljöpåverkan kommer att vara stort, och ger växande möjligheter till ökad svensk export av miljöteknik.
Sveriges miljöarbete skall vägledas av ambitiösa miljö- och klimatmål, och följas av tydliga handlingsplaner. Kraftfulla åtgärder för att möta klimatförändringarna skall genomföras inom transport-, bostads- och industrisektorn. Regeringens målsättning är att möjliggöra att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad användning av energi och råvaror, exempelvis genom satsningar på energieffektivisering.
Energifrågorna i kombination med klimatförändringarna är avgörande utmaningar. Alla samhällssektorer berörs av snabbt stigande priser, ökande otrygghet i energiförsörjningen och konsekvenserna av ett mer instabilt klimat. En bättre energisäkerhet blir allt mer viktig för Europa, som världens största importör av olja och gas.
Energipolitiken skall ge långsiktiga spelregler för energimarknadens aktörer. Miljö- och energibeskattningen skall utformas så att det lönar sig att ta miljöansvar. Företag och konsumenter skall kunna lita på att det finns energi till internationellt konkurrenskraftiga priser i framtiden. Att säkerställa goda konkurrensförhållanden på energimarknaderna är en viktig politisk uppgift. Regeringen kommer att bjuda in riksdagens partier till en bred och långsiktig energiöverenskommelse som har Allians för Sveriges energiöverenskommelse som grund.
Förnybar elproduktion kommer att kunna tillföras det svenska systemet under kommande år, men utvecklingen har bara börjat. Regeringen bedömer att den samlade energi- och effekttillgången inte kommer att vara tillräcklig under överskådlig tid. Under mandatperioden 2006-2010 kommer inte några politiska beslut om avveckling av kärnreaktorer att tas. Inte heller kommer några förnyade driftstillstånd ges till de två reaktorer som redan stängts. Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer att bestå. Regeringen kommer att pröva begäran om effekthöjningar enligt gällande lagar.
Transportsektorn måste bli mer miljövänlig. En premie för att stimulera privatpersoner att byta till miljöbil kommer att införas. En översyn av miljöklassningen av fordon och bränslen genomförs och miljökraven vid offentlig transportupphandling skärps. En särskild satsning på klimatrelaterad forskning och utveckling, och på investeringsstöd kommer att genomföras. Energisparande åtgärder främjas i industrin, och ett energieffektiviseringsprogram genomförs i bostadsbeståndet. Utbyggnaden av kraftvärme skall stimuleras.
EU har ett viktigt uppdrag i att åstadkomma ett energisystem som minskar koldioxidutsläppen och hejdar växthuseffekten. Det europeiska systemet med handel med utsläppsrätter bör utökas vad gäller omfattning och ämnen, och ansträngningar för att få med fler länder i systemet bör göras. Sverige skall driva på för att tydliga mål för att minska användningen av fossil energi sätts upp inom EU, och aktivt bidra till att de gemensamma mål som EU ställer upp nås. Kyotoavtalet bör snarast få en fortsättning.
Sverige skall vara pådrivande för att ett strategiskt energisamarbete kommer till stånd mellan EU, Kina och Indien i syfte att stödja deras ansträngningar att begränsa sina utsläpp av växthusgaser.
För att värna den moderna landsbygden, sund och säker mat, förnybar energi och öppna landskap skall de gröna näringarna ha likvärdiga konkurrensförhållanden gentemot övriga EU. Sverige skall ta till vara de möjligheter som EU:s landsbygdsprogram ger.
Tillståndet i Östersjön och Västerhavet är bekymmersamt. Övergödning, hårt fisketryck och utsläpp av miljögifter har fått stora konsekvenser. En nationell havsmiljöstrategi för Östersjön och Västerhavet skall utarbetas.

Fru/Herr talman,
Regeringens viktigaste uppdrag är att överbrygga de klyftor som orsakats av ett stort och djupt utanförskap för många svenskar. Fler skall ges möjlighet att vara med och bidra och bygga Sverige. Fler skall ges möjlighet att utvecklas och växa och komma till sin rätt.
Tron på framtiden och på Sveriges som framgångsrikt land skall återupprättas. Sverige skall vara öppet för förändringar, men präglas av sammanhållning och trygghet i förändringen.
Regeringens arbete kommer att inriktas på att genomföra den politik som vi före valet presenterat för väljarna, och som svenska folket givit regeringen i uppdrag att genomföra. Under en mandatperiod kommer självklart fler politiska reformer att presenteras och genomföras. Låt mig därför tydliggöra att allt denna regering kommer genomföra kommer präglas av några centrala värderingsmässiga utgångspunkter. Detta värderingsmässiga kitt bildar en stabil grund för regeringens arbete under mandatperioden.
Politiken skall lägga grunden för en långsiktigt sund ekonomisk utveckling, skapa utrymme för ökad välfärd, och öka makten för enskilda och familjer i deras egen vardag, inte minst genom större möjligheter för människor med låga eller normala inkomster att påverka sin situation genom eget arbete.
Enskilda och familjer skall få mer att säga till om och förväntas ta ansvar, för sig själv och för andra. Föräldrar ska ha den avgörande makten över det som rör deras barn, och de som vill ska kunna tillbringa mer tid med sina barn. Både unga och äldre skall tas till vara på arbetsmarknaden. Var och en som vill och kan bidra skall vara välkommen att bidra.
Grunden för trygghet och gemenskap läggs i ett starkt civilt samhälle såsom föreningsliv, idrottsrörelser, kyrkor, samfund, och ideella organisationer. Solidariteten i de offentliga välfärdssystemen är ett komplement till ett samhälle som i högre grad präglas av medmänsklighet, ansvarstagande och idealitet.
Ett starkt civilt samhälle är också grunden för en stark demokrati. Ett ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändigt för att utveckla vårt samhälle.
Idrotten spelar en stor roll i många människors liv vare sig man är aktiv utövare eller intresserad åskådare. Regeringen eftersträvar ett stabilt finansieringssystem och har förtroende för att idrottsrörelsen i större utsträckning kan avgöra hur medlen ska användas. Extra resurser motsvarande handslaget ska fortsatt ställas till idrottens förfogande. Sverige ska aktivt verka för att få fler stora internationella idrottsevenemang till vårt land.
Sveriges utveckling bygger på att människors företagsamhet och förmåga att skapa tas till vara. Det gäller i ekonomin och företagandet, och i vården, skolan och den sociala omsorgen. Det grundläggande sambandet att företag ger jobb, och att jobb ger välfärd, skall förtydligas.
Arbetslinjen och arbetets värde skall återupprättas. Att ha ett meningsfullt arbete är viktigt för den enskildes självbestämmande, livskvalitet och delaktighet. Att känna sig behövd väver trådar av trygghet mellan människor, och gör att människor vågar ta eget ansvar och växa med sina uppgifter. Den enskilt viktigaste uppgiften under mandatperioden är att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.
Bildning och utbildning är redskap för att ge varje människa möjlighet att förverkliga sina drömmar. Varje människa skall få de kunskaper som behövs för att kunna fungera som medborgare.
En fri och obunden forskning, fria medier och ett levande kulturliv är grunden för det öppna samhället. Kulturen utvecklar det civila samhället och håller det demokratiska samtalet levande. Kulturen är en omistligt del av ett gott samhälle, och bidrar till människors och samhällets utveckling. Frihet, mångfald, kvalitet och bredd är vägledande principer i regeringens kulturpolitik. Att försvara tanke- och yttrandefrihet samt erbjuda goda ekonomiska villkor för kulturskapare, folkbildning och kulturinstitutioner är grunden för den kulturpolitik som vi skall föra. Regeringen kommer värna vårt gemensamma kulturarv och skapa möjligheter för att det kommer alla till del, oavsett var i landet man bor.
Människor skall känna trygghet i vardagen. Rättssamhället måste återupprättas så att tryggheten kan öka. Tidiga och tydliga insatser skall prägla rättssamhällets arbete med unga människor som riskerar att halka in på en kriminell bana.
Trygghet och tillgänglighet skall prioriteras i välfärden, och den enskildes rätt till fria val skall stärkas. Mångfalden av välfärdsproducenter bör öka.
Jämställdhet och lika möjligheter är viktigt både för både kvinnor och män. Målet är lika möjligheter till fria livsval, och delat ansvar för att få familjens vardagspussel att gå ihop. Den yttersta utgångspunkten skall vara den grundläggande principen om alla människors lika rätt och värde.
En hållbar utveckling skall säkras. Naturens rikedomar skall brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn. Marknadsekonomins institutioner, ekonomiska styrmedel, forskning och ny teknik är viktiga verktyg för att styra mot en hållbar utveckling.
Det öppna samhället skall värnas. Olikheter och mångfald skall bejakas. Den etniska och kulturella mångfalden berikar vårt samhälle. Ett fritt och öppet meningsutbyte, och respekt för den enskildes integritet är grundläggande värden i vår demokrati.
Regeringen ser allvarligt på ökade främlingsfientliga tendenser och extremism. Principen om alla människors okränkbara värde måste försvaras med kraft. Utvecklingen kan motverkas genom en politik som möter de samhällsproblem som gör att extremism och främlingsfientlighet lättare kan slå rot. Det förutsätter satsningar på att bryta utanförskapet. I skolan bör upplysningen om brott inspirerade av totalitära ideologier utvecklas. Också kommunismens brott mot mänskligheten ska uppmärksammas.
Demokratin och demokratins institutioner skall vitaliseras. Makten skall utgå från människor och varje medborgare skall ha ett avgörande inflytande över beslut som rör deras liv. Beslut som fattas gemensamt skall respektera den enskildes fri- och rättigheter. Ett förstärkt förtroende för de demokratiska institutionerna förutsätter att makt utövas på ett oväldigt sätt. Utnämningspolitiken skall reformeras med utgångspunkt i regeringsformens stadga att vid statliga utnämningar endast fästa avseende vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.
Hela Sveriges kraft skall tas till vara. Regeringen kommer att föra en aktiv förnyelsepolitik som ger alla delar av landet möjligheter att utvecklas av egen kraft och bidra till det gemensamma bästa.
Sverige skall ta sitt globala ansvar. Regeringen kommer att föra en aktiv utrikespolitik som tar sig an de globala utmaningarna och väcker respekt i omvärlden. Sverige skall verka för ett fortsatt utvidgat EU, som är smalare men vassare och koncentrerar sig på färre och genuint gränsöverskridande frågor.
Regeringen avser att förnya politiken. Det är regeringens ambition att skapa förutsättningar för att fler skall få ett arbete och att fler skall kunna växa. Fler ska få makt över sin egen tillvaro och fler skall kunna tillskansa sig kunskap. Fler skall få känna gemenskap med andra och att fler ska få uppleva trygghet, hälsa, välstånd och en god miljö. Den här regeringen sätter sin tilltro till våra gemensamma krafter. Arbetet för att nå fram gör vi tillsammans.

Taggar