20120920 – Lars Nyberg: Uttalande vid presskonferens efter Uppdrag Granskning om Telia

Uttalande av Lars Nyberg vid presskonferensen 20 september 2012, med
anledning av Uppdrag Granskning i Svt
Det är grova anklagelser som nu riktats mot TeliaSonera. Jag känner mig
övertygad om att TeliaSonera inte har mutat någon och inte deltagit i någon
penningtvätt.
Vi investerade i tillgångar som är nödvändig för att bedriva telekomverksamhet.
Vi betalade 2,3 miljarder kronor för tillgångar som idag är värd åtminstone
dubbelt så mycket eftersom vi har gått från 400 000 abonnenter till 9 miljoner på
fem år. De 2,3 miljarderna är alltså en investering, inte en muta.
TeliaSonera betalade köpeskillingen till konto tillhörande företaget Takilant, som
ägde av tillgångarna. Takilant är ett företag som fanns sedan flera år tidigare och
som fortfarande finns idag. Eftersom vi betalat pengarna till den som ägde
tillgångarna har vi inte deltagit i någon penningtvätt.
De anklagelser om mutor och penningtvätt som riktas mot TeliaSonera i Uppdrag
Granskning är dock så allvarliga att jag kommer att initiera en extern granskning
för att fastställa om det finns någon grund för anklagelserna. Den
undersökningen ska vara klar före årsskiftet.
Jag är bekymrad över utvecklingen i Uzbekistan, både vad gäller det
affärsmässiga klimatet och när det gäller mänskliga rättigheter. För några
månader sedan förlorade den största operatören i landet sin licens.
Åklagarmyndigheten i Uzbekistan har kommunicerat att MTS har brutit mot lagar
och regler och att de därför förlorade licensen. I dagarna beslagtogs också
bolagets tillgångar. Det är en mardröm för en teleoperatör.
Det innebär att Uzbekistan sedan en tid tillbaka är på min observationslista.
Om man tittar på den här affären som beslutades för fem år sedan kan man
ställa sig frågan om vi hade tagit ett annat beslut idag?
Kanske.
Vi hade i alla fall gjort en mer omfattande och kritisk analys av riskerna innan
beslutet fattades.
För att ta ett närliggande exempel tittade vi för två år sedan på möjligheten att
etablera oss i Burma, men konstaterade då att riskerna var för stora.Nu har det skett en mycket positiv utveckling i landet, så frågan kommer säkert
att komma upp igen. Då får vi göra en ny analys av risker och möjligheter.
Vi följer noga både den affärsmässiga och politiska utvecklingen i Uzbekistan och
vad den svenska regeringen, EU och FN gör för bedömningar.
Med detta sagt vill jag påminna om vad jag sade i samband med vårt ägarmöte
den 23:e augusti. Då klargjorde jag att TeliaSonera löpande kommer att göra en
bedömning av de kommersiella och hållbarhetsmässiga förutsättningarna i varje
enskilt land.
Den finansiella potentialen och hur vi genom vår närvaro bidrar positivt till
utvecklingen i ett land är viktiga komponenter. Vi tar också hänsyn till landets
legala struktur, förekomsten av korruption, arbetsförhållanden, miljöpåverkan
och om TeliaSoneras närvaro på ett oacceptabelt sätt bidrar till brott mot
mänskliga rättigheter.
Utifrån en långsiktig helhetsbedömning, kan beslutet bli att TeliaSonera lämnar
en marknad.

Märkt med: , ,