20120329 – Marcus Wallenberg: Anförande vid SEB:s årsstämma 2012

Styrelsens ordförande Marcus Wallenbergs anförande vid Årsstämmans 2012-03-29

Ärade stämmodeltagare,
Under 2011 fick kapitalisering och likviditet som alltid varit prioriterade styrelsefrågor, en än mer
framskjuten plats till följd av utvecklingen i den globala ekonomin och på de finansiella
marknaderna.
För SEB är finansiell stabilitet, förtroende och relationer kritiska framgångsfaktorer. Vi banker utgör
ju ett finansiellt nav i samhället. Utan väl fungerande banker som bidrar till tillväxt för samhället i
stort – enskilda individer och företag – kan inte ett modernt samhälle fungera och utvecklas.
Det är vi banker som omvandlar spararnas pengar till produktiva investeringar. Det är vi banker
som ser till att företag och individer kan betala varandra när vi byter varor och tjänster. Och det är
vi banker som fördelar risk mellan de som är villiga att ta risk och de som inte är det. Det i sig
innebär ett särskilt ansvar.
SEB:s finansiella styrka och det ansvar som kommer från att vara en systemviktig finansiell
institution har varit centrala frågor på styrelsens dagordning under hela året. Inte minst med tanke
på konsekvenserna för bankens finansiella mål och möjligheten att skapa värden för er aktieägare.
Jag återkommer till detta senare.
SEB har en styrelse med en bred sammansättning av kompetenser som kan belysa komplexa frågor
på ett mångfacetterat sätt. Inom styrelsen lägger vi stor vikt vid att skapa tydliga roller för
befattningshavare och beslutsinstanser, till exempel inom kreditgivning, företags- och
kapitalrådgivning, och försäkringsverksamheten.Under 2011 har vi haft 11 styrelsesammanträden
och därutöver har styrelsens kommittéer haft sammanlagt 26 möten. Arbetet följer en av styrelsen
fastställd arbetsordning som reglerar styrelsens roll och arbetsformer liksom särskilda instruktioner
för styrelsens kommittéer: Risk- och Kapitalkommittén, Revisions- och Regelefterlevnadskommittén, och
Ersättningskommittén. Kommittéerna bereder vissa frågor för beslut i styrelsen.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs i banken och koncernen
och beslutar om verksamhetens art och inriktning, det vill säga strategi samt ramar och mål för
detta. Styrelsen följer regelbundet upp och utvärderar verksamheten utifrån de av styrelsen
bestämda målen och riktlinjerna. Vidare har styrelsen ansvaret för att se till att verksamheten är
organiserad på ett sådant sätt att de ekonomiska förhållandena kontrolleras på ett betryggande
sätt och att riskerna i verksamheten är identifierade och definierade samt mäts, följs upp och
kontrolleras, allt i överensstämmelse med externa och interna regler, inklusive bankens
bolagsordning.
Vidare har SEB en Uppförandekod som beskriver och utvecklar SEB:s värderingar och standard för
uppförande i affärsrelationer. Tydliga policies och riktlinjer för hållbarhet, såsom policyn för
Corporate Sustainability och koncerngemensamma ställningstaganden är också väsentliga i detta
sammanhang.
Idag vill jag lyfta fram tre frågor som särskilt viktiga för oss aktieägare. Den första rör bankens
strategi. Den andra rör det nya och omfattande regelverk som är under utveckling internationellt
och den tredje frågan rör långsiktiga finansiella mål för SEB.
Låt mig börja med fokuseringen av bankens strategi. Efter Lehmankrisens mest akuta fas tog vi i
styrelsen tillsammans med bankens ledning ett beslut om att stärka bankens motståndskraft
ytterligare. Detta för att med utgångspunkt i SEB:s djupa kundrelationer ha flexibiliteten att
fortsätta att växa. Vi stärkte kapitalsituation betydligt, bland annat med hjälp av er aktieägare. Vi
förlängde bankens upplåning och stärkte likviditeten. Vi avvecklade aktiviteter som styrelsen och
bankens ledning bedömde har låg utvecklingspotential eller som inte passar i den renodlade
relationsbank som vi eftersträvar. Det är mot den bakgrunden som försäljningen av
kontorsrörelserna i Tyskland och Ukraina ska ses. Vi hade inte tillräcklig skala för att bedriva en
bred bankverksamhet i Tyskland. Denna omfokusering styr vårt agerande idag. Vi kommer snart att
höra Annika Falkengren presentera de satsningar och investeringar som nu görs framåt. Satsningar
i enlighet med den strategi som vi i styrelsen fullt ut stödjer. Vi är övertygade om att det är en
affärsstrategi som metodiskt och långsiktigt skapar värden för bankens kunder och därmed för oss
alla som aktieägare.
Det leder mig in på den andra punkten: införandet av nya regelverk för banksektorn internationellt.
Under 2011 har Basel III-regelverket till stora delar slagits fast, det vill säga det globala ramverk vad
gäller bankers kapital och likviditet som syftar till att bidra till ett mer långsiktigt stabilt och
genomlyst finansiellt system. I ett europeiskt perspektiv har banker för att kunna möta de nya
kraven dragit ned på sina balansräkningar och därmed haft svårare att fullfölja sin roll som navet
för kreditförmedling och likviditetsförsörjare till näringslivet. Det är och kan bli bekymmersamt i ett
läge där konjunkturutvecklingen har varit svag.
Detta har dock inte skett i samma utsträckning i Sverige. Det svenska banksystemet är bland det
bäst kapitaliserade i Europa. Men, samtidigt har Sverige valt att gå före omvärlden och införa
striktare kapitalregler för de fyra storbankerna än övriga världen. Det kan man göra eftersom det
svenska banksystemet redan har en stark kapitalsituation. Så är inte fallet i flertalet länder
internationellt.
Att leva med striktare kapitalkrav är måhända inte ett stort problem idag när de utländska
konkurrenterna brottas med den europeiska skuldkrisen och recession. Men på sikt kommer SEB
att tillsammans med övriga svenska storbanker att i snitt tvingas hålla 25 procent mer kapital för
varje utlåningskrona. Det ökar kapitalkostnaden.
Samtidigt ska svenska storbanker också förhålla sig till andra regler som ställer krav på längre
finansiering och ökade likviditetsreserver. Det ökar den genomsnittliga finansieringskostnaden.
Det här är utmanande då det kan snedvrida konkurrensen. Det påverkar bankens kunder och det
påverkar oss som ägare.
Detta leder in på mitt tredje budskap; frågan om finansiella mål. Vår ambition är att hålla en
konkurrenskraftig lönsamhet, avkastning på eget kapital, över tiden. Det är en utmaning i så motto
att de regelverk som nu införs ökar den löpande kostnaden för att driva bankverksamhet. Operativa
kostnader ökar på grund av ökade tillsyns- och rapporteringskrav. Samtidigt ökar som sagt kapital-
och finansieringskostnaden.
För att parera detta krävs ett lönsamt banksystem som står på egna ben och som avkastar mer än
bankens kapitalkostnad. Och som vid behov attraherar nytt kapital för att växa och stärka
verksamheten. För lönsamma banker skapar stabilitet och klarar av att sköta sin egen upplåning.
Från styrelsens sida vill vi ha en klar uppfattning om det samlade nya regelverket och dess
påverkan på oss, innan vi formulerar långsiktigt uthålliga finansiella mål i absoluta tal.
Men vi förstår redan nu att i det nya finansiella landskapet kommer inte banker att kunna avkasta
såsom sektorn gjort historiskt. Vi har redan sett lägre lönsamhetsnivåer jämfört med åren före
krisen.

Genom att föra ut de ökade kostnaderna och effektivisera verksamheten strävar vi efter att höja
avkastningen från dagens nivå. Men, det kommer att bli en utmaning att kompensera för de ökade
kostnaderna fullt ut.
Således; från styrelsens sida eftersträvar vi en ändamålsenlig kapitalstyrka som skapar
motståndskraft och som samtidigt är finansiellt försvarbar. Kapitalets storlek ska möjliggöra en god
avkastning på insatt kapital i vår bankverksamhet.
Det är mot denna bakgrund som styrelsen anser att förslaget till utdelning är väl avvägt med
hänsyn taget till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det
egna kapitalet liksom bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Den föreslagna utdelningen på 1 krona och 75 öre per aktie är i linje med bankens utdelningspolicy,
40 procent över en konjunkturcykel.
Styrelsen föreslår också att stämman ska besluta om ett mandat för styrelsen att återköpa aktier
motsvarande högst 10 procent av antalet aktier i SEB i enlighet med svenska lagregler. Detta
mandat syftar till att skapa flexibilitet för styrelsen att agera för att banken långsiktigt ska ha en
ändamålsenlig kapitalstruktur för aktieägarnas bästa.
När vi nu lägger 2011 till handlingarna vill jag avsluta med att varmt tacka mina kollegor i styrelsen
för det gångna året. Och jag vill dessutom jag rikta ett lika varmt tack till bankens VD, ledning och
alla dedikerade medarbetare. De har genom sitt idoga arbete och kloka åtgärder agerat för att ge
SEB en styrkeposition med en stark balansräkning i ryggen.
Tack!

Märkt med: , ,