20050519 – Michael Treschow: Anförande på Svenskt Näringslivs stämma 2005

Svenskt Näringslivs stämma 2005-05-19 Det talade ordet gäller
Michael Treschows stämmoanförande

Se möjligheterna
– Jag sade i inledningen till den här eftermiddagen att jag skulle återkomma
till möjligheterna. De finns.
– I själva verket vimlar det av affärsmöjligheter. Vi ser hur traditionella
företag produktutvecklar och vidareförädlar. Bioteknik, nanoteknik och en
sjudande elektronik- telekom- och IT-utveckling rymmer fantasieggande
möjligheter. Vi kan få många nya tjänsteföretag. Den sektorn utgör i
England nästan 70 procent – i Sverige knappt 45 procent av BNP.
– Potentialen för nya jobb är närmast oändlig. Men någon måste vilja gripa
möjligheten. Och våga anställa, våga investera – i maskiner och i
människor. Och människor måste vilja ta de jobb som skapas.
– Vi måste stärka de drivkrafter som gör att möjligheterna utnyttjas.
– Vi har i dag sett hur det lokala företagsklimatet kan påverkas. Solna med
sin topplacering och Vingåker med sin kraftiga uppryckning visar att lokala
initiativ och samverkan mellan kommuner och företag lönar sig. Men det
kommer också att krävas förändringar av skatter och regelverk om vi
samlat ska få ett bättre klimat för företagsamhet. Hinder måste röjas.
– Vår uppgift, inom Svenskt Näringsliv, är att peka på vägar framåt och
komma med tydliga och skarpa förslag. Vi har lagt en mycket god grund
för detta genom vårt brett förankrade framtidsprogram – Fördel Sverige.
– En del vill se detta som uttryck för ett särintresse. Men än fler förstår att
det är ett allmäntresse. Med ett bra företagsklimat, med rätt drivkrafter
kommer jobb och därmed välstånd. Det måste väl ändå vara ett
allmänintresse?
– En sak är klar – ska vi kunna gripa möjligheterna måste vi få slut på det
ointresse för företagsamhetens frågor som våra beslutsfattare ofta visar.
– Allt färre tror på återkommande skönmålningar av situationen och på de
rituella förhoppningarna att fler ”åtgärder” av traditionellt slag ska räcka
till. Det räcker inte att angripa symptomen. Det gör att jag tror att
intresset för våra frågor – och våra lösningar – blir större.
– Jag hoppas att lyhördheten från våra politiska beslutsfattare kommer att
öka. Verkligheten visar ju tydligt att det finns raka rör mellan
betingelserna för företagande och nya jobb. – Jag tror att nästa
valrörelse kommer att handla om jobben. Därför är vårt
råd till dem som vill bestämma: Lyssna på Sveriges arbetsgivare, stora
som små – vi vet hur nya jobb kan skapas!
Vi vill:
– att det blir naturligt att vilja anställa.
– Bättre villkor får fler att bli arbetsgivare. Fler får jobb. Jobb som lämnar
Sverige kan ersättas med andra. Så har det varit i långliga tider. Men
hinder behöver rivas och skatter och avgifter sänkas.
– Det råder inte någon brist på arbetsuppgifter som behöver utföras.
Däremot råder en ”arbetsgivarbrist”, skapad av alltför ogynnsamma villkor
att anställa. Och då blir det inga jobb av dessa arbetsuppgifter.
Vi vill:
– öppna upp för nya jobb
– Svenska företag skulle kunna förvandla vård, skola och omsorg från
problemområden till lovande tillväxtbranscher. Detta förutsätter bland
annat att ”stopplagen” avskaffas och att en större del av driften övergår i
privat regi.
– Genom skattereformer kan nya marknader för personliga tjänster öppnas,
vilket skapar många nya jobb.
– Vi är kreativa och duktiga i Sverige. Vi behöver en miljö där forskning och
utveckling ytterligare förstärks och där resultaten kommersialiseras i
Sverige. Förädlingsgraden kan öka. Också det ger nya, utmanande jobb.
– Hand i hand med villkoren för att anställa och nya arbetsmarknader går
investeringar i människor och maskiner.
Vi vill:
– att det ska bli lättare att investera i Sverige.
– Svenska företag – framförallt de små och medelstora – har svårare än sina
konkurrenter i många andra länder att finansiera de investeringar som
krävs för att kunna stärka sin konkurrenskraft. Det måste bli mer lönsamt
att investera i svenska företag. Detta kräver sänkta skatter på kapital och
avskaffad förmögenhetsskatt.
Vi vill:
– att nyföretagande och entreprenörskap premieras.
– För att fler jobb ska kunna skapas i näringslivet måste nya företag startas.
Fler måste uppmuntras att ta steget från att vara arbetstagare till att bli
företagare, och företagare måste uppmuntras att ta risker och växa. För
att detta ska bli möjligt krävs skatteförändringar, förändringar av det politiska
regelverket, bättre tillgång till riskkapital och förändrade attityder
till företagsamhet och risktagande.
– Att uppmuntra unga människors entreprenörskap är på lång sikt en av de
allra viktigaste vägarna till fler jobb och ökat välstånd. Därför fortsätter vi
satsa på vår ungdomskommunikation, som under namn som Enterprise
och Prao-guiden når hundratusentals ungdomar. Kan vi göra företagare till
förebilder är mycket vunnet.
—————————-
– När vi river anställningshinder, släpper fram nya jobb, underlättar
investeringar och välkomnar nyföretagande och entreprenörskap kommer
vi se att många blir företagsamma och att många vill ta sig för både som
företagare och som anställd.
Vi vill:
– göra det lönsamt att jobba
– Sveriges möjligheter att i framtiden vara en välståndsnation är helt
beroende av att fler människor kan gå från bidrag till arbete. Detta är
endast möjligt om det görs mer lönsamt att arbeta.
– Det förutsätter i sin tur bl a att skatten på arbete sänks – inte minst för
låginkomsttagare – att ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna samt
företagens finansieringsansvar för sjukskrivningarna omprövas.
– Vi är, noterar jag, inte ensamma om att tycka att både a-kassa och
sjukersättning vilar på arbetslinjen.
Vi vill
– ha justa regler på arbetsmarknaden. Vi är som arbetsgivarorganisation
bekymrad över den obalans på arbetsmarknaden, som gör att små
konflikter får förödande konsekvenser. Sympatiåtgärder på avtalsområden
där det finns avtal och därmed fredsplikt är förödande och äventyrar den
svenska kollektivavtalsmodellen. Det senaste exemplet är Pappers
sympatiaktioner till förmån för sin systerorganisation i Finland.
Fördel Sverige
– Vårt framtidsprogram, Fördel Sverige, belyser de utmaningar vi nu ser och
pekar på vägarna framåt. På område efter område kommer nu våra skarpa
förslag. Vi för ut dem så brett vi någonsin kan. Det är ett viktigt arbete
som vi alla i den här lokalen behöver hjälpa till med.
– Samtidigt som vi ser en uppmarsch till nästa års val kommer vi att komma
med ett 50-tal skarpa och väldefinierade förslag.
– Vi vet att om de förverkligas kommer det att ge oss Fördel Sverige. – Jag tror på Sverige. Vi har många gånger förr inte bara anpassat oss till
utan även skickligt utnyttjat förändringar. Företagare och branscher har
ställt om, nya affärsmöjligheter har tagits till vara. Människor har
välkomnat det nya och brutit upp från det gamla.
– Det är av avgörande betydelse för våra företag, för de jobb som finns och
de många som väntar på att bli till, att vi skapar förutsättningar för att
gripa alla nya möjligheter.
– Och jag tror att många med mig kommer att ställa frågan till våra politiska
beslutsfattare: Vad väntar ni på?

Märkt med: , ,