19781018 – Ola Ullsten: Regeringsförklaringen 1978

Onsdagen den 18 oktober 1978 (dokumentet inskannat av riksdagen, och kan innehålla stavfel)

Herr talman! Enligt regeringsformens föreskrifter får jag för riksdagen anmäla de statsråd som jag utsett alt tillsammans med mig ingå i regeringen.
Statsråd och chef för justitiedepartemenlel är Sven Romanus.
Statsråd och chef för utrikesdepariementet är Hans Blix.
Statsråd och chef för försvarsdepartementet är Lars De Geer.
Statsråd och chef för socialdepartementet är Gabriel Romanus.
Statsråd och chef för kommunikationsdepartementet är Aniiha Bond-stam.
Statsråd och chef för ekonomi- och budgetdepartementen är Ingemar Mundebo.
Statsråd och chef för utbildningsdepartementet är Jan-Erik Wikström.
Statsråd och chef för jordbruksdepartementet är Eric Enlund.
Statsråd och chef för handelsdepartementet är Hädar Cars.
Statsråd och chef för arbetsmarknadsdepartementet är Rolf Wirtén.
Statsråd och chef för bostadsdepartementet är Birgit Friggebo.
Statsråd och chef för industridepartementet är Erik Huss.
Statsråd och chef för kommundeparlementet är Bertil Hansson.
Statsråd är
Birgit Rodhe
Marianne Wahlberg
Hedda Lindahl
Eva Winther
Cari Tham.

I anslutning till denna anmälan vill jag ge riksdagen till känna följande:
Sverige är för de flesta ett bra samhälle alt leva i. I fred och frihet har vi kunnat skapa välstånd och trygghet. Människor har större möjligheter än i någon annan tid och kanske något annat land. Ett siort utrymme för personliga initiativ och önskemål förenas med en stark strävan till solidaritet med dem som behöver vår gemensamma omsorg.
Ändå brottas del svenska samhället fortfarande med många svårigheter. Några av våra främsta industrigrenar har under senare år mött en hårdnande konkurrens. Även om en märkbar förbättring skett i vår ekonomi sviktar ännu sysselsättningen på många håll. Det Fmns slora brister på det sociala området och inom utbildningen. Vi har ännu inle hunnit bygga ut en tillfredsställande barnomsorg och vi förmår inte ge all den vård som våra gamla och sjuka behöver. Vi har lång väg att gä innan jämställdheten mellan män och kvinnor är förverkligad, både i hemmen och ute i arbetslivet. Varje dag påminns vi om att Sverige på många säu är elt ofullkomligt samhälle.
Riksdag och regering kan inle lösa alla dessa problem. Men vi kan verka för atl ge människor bättre villkor och större möjligheter. Vi kan arbeta för atl stärka den svenska ekonomin och trygga en hög sysselsättning.
Den nya regeringen grundar sitt arbete på de socialliberala idéer som folkpartiet länge verkat för i riksdagen och i den ireparliregering som bildades 1976. För alt regeringens förslag skall kunna förverkligas måsle de finna stöd hos en majoritet i riksdagen. Vi kommer atl söka bredaste möjliga förankring för vår politik.
Bakom vårt arbete ligger sirävan all bygga samhällel på människors initiativ, ansvar och idealitet. Marknadsekonomi och mångfald skall förenas med social omsorg och rättvisa.
Den sociala marknadshushållningen skall förslärkas genom åtgärder som ökar konkurrensen och motverkar maktkoncentration. I ell generöst före­tagsklimat kan mindre och medelstora förelag ge viktiga bidrag till utveck­lingskraften i hela ekonomin.
Regeringen skall motverka byråkratisering och arbeta för närdemokraii. Besluten bör fattas närmare de människor som berörs av dem.
Vi fortsätlerden kultur- och mediepolitik som innebär att många röster kan komma lill tals. Ett kullurliv med bredd och kvalitet ärett omistligt inslag i ett gott samhälle och ger människor en rikare tillvaro.
Ett ökat stöd bör ges till forskning och utveckling. Det har stor belydelse för framåtskridandet och för vitaliteten i samhällel. Arbetet för en bättre skola skall gå vidare.
Fri- och rättigheterna bör ges elt ännu siarkare skydd.
Genom en medvelen datapolitik vill vi möta datoriseringens risker och även utnyttja datorerna till all göra arbetet intressantare och administrationen känsligare för den enskildes synpunkter och behov.
Solidariteten kräver slora insatser för atl i första hand skydda de sämst ställda.
Människors vilja till arbete är ett lands främsta tillgång. Regeringen ser det som en huvuduppgift atl bekämpa arbetslöshet.
Vi vill föra vidare förnyelsen av arbetslivet under stor öppenhet för erfarenheter och synpunkter från arbetsmarknadens organisationer. Under bred enighet har införts nya lagar för elt mänskligare arbetsliv. Människor skall få störte utrymme för sina egna önskemål, få mer att säga lill om i sin arbetsvardag och kunna känna mer av gemenskap och arbetsglädje. Nu gäller det atl steg för steg förvandla dessa tankar från paragrafer till praktisk verklighet.
De äldre som vill och kan bör få större möjlighel att göra en insats i arbetslivet och i samhället i övrigt.
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en central utgångspunkt för regeringens politik. I allt samhällsarbete måste finnas med en strävan efter jämställdhet. Kvinnor och män skall ha lika möjligheter och samma ansvar.
Vi vill fortsätta arbetet för en mänskligare vård. Öppenvården bör organiseras som elt system med husläkare. Långtidsvården behöver ökade resurser för att kunna svara mot grundläggande mänskliga anspråk.
Invandrarna är en tillgång för värt land. De har rätt atl få sin fulla del i den välfärd de är med och skapar. Stora insatser måsle göras för att motverka sociala klyftor och spänningar mellan invandrare och svenskar.
Den svenska utrikespolitiken ligger fast. Vår neutralitetspolitik måsle förenas med eu aktivt arbete för frihet och räuvisa i väriden. Vårt bistånd till u-länderna skall öka och en medvelen u-landspolilik formas.
Vårt ansvar inför framtiden kräver sträng hushållning med naturtillgång­arna. Tekniken måste anpassas lill kraven på god miljö och ett samhälle i ekologisk balans.
Energipolitiken skall inrikias pä all tillgodose behovet av energi, åstad­komma en effektivare hushållning med energi, utveckla nya förnyelsebara energikällor, minska Sveriges stora oljeberoende och ge handlingsfrihet för framtiden. Regeringen avser all bedriva en energipolitik som kan få bred uppslutning i riksdagen och bland svenska folket. Regeringen kommer atl verka för skärpta krav på säkerhet för olika energislag. Regeringen ser som en av sina viktigaste uppgifter alt öka tryggheten och säkerheten i vår energiförsörjning. Den oro som vi människor känner inför riskerna med kärnkraft och andra energislag bör vi la som en allvariig uppfordran till all skapa största möjliga trygghet.
En stark ekonomi ger de grundläggande förutsättningarna för att vi skall kunna förverkliga en målmedveten reformpolitik saml trygga sysselsättning och framsieg. Den svenska ekonomin är nu pä uppgång. Det är en central uppgift att fullfölja arbetet på att skapa balans i samhällsekonomin och stärka Sveriges ställning som industrination i främsta ledet. Vi bör sträva efter att fullt utnyttja landets produktionsförmåga. Inflationen skall bekämpas. Investeringarna för framliden måsle komma i gång. Slora näringspolitiska insatser är nödvändiga. Riktlinjer för den framlida sysselsättningen, närings-och regionalpolitiken skall utarbetas. Vårt skallesystem skall reformeras och marginalskatten sänkas i breda inkomstskikt.
I nuvarande parlamentariska läge, där regeringen saknar egen riksdagsma­joritel, finns särskilda risker för all budgetbehandlingen i riksdagen kan komma all präglas av all partierna för fram reformförslag som i sig är angelägna men som sammantagna är alltför kostnadskrävande. Regeringen vill därför understryka all regering och riksdag tillsammans måste se lill all den kommande budgelbehandlingen präglas av ansvar för landets eko­nomi.
På de grunder jag harangen skall regeringen sträva efter samförständslös-ningar i hela folkels intresse. Regering och riksdag måste ta sitt gemensamma ansvar för landet, genom ell nära och förtroendefullt samarbete.

Märkt med: , , ,