17510000 – Olof Justinus Gjöding: Minnestal med anledning av den stora branden 1751

”Med blygd wi ögon wår nedkasta. Upbrändt är Herrans altare, wi måste toma rummet se, thit sig så mången själ har hasta. Ach! at wi oss ej alt påminte! Än altar-kläden? Altar-skrud? Hwad uselhet! Hjelp milde Gud! Alt hafwer elden gjort til inte.”

Läs hela talet här [PDF].

Märkt med: ,